Geschreven door: Geert Degezelle Blogs

Managed services is het gedeeltelijk uitbesteden van specifieke beheertaken: van monitoring tot technisch en operationeel beheer. Een alternatief voor alles zelf doen of het andere uiterste, alles uitbesteden. Niets nieuws onder de zon denkt u wellicht. En hoewel dat klopt, wil ik in deze blog toch eens dieper ingaan op de motivatie om te kiezen voor managed services. In de praktijk wordt er mijns inziens namelijk nog altijd teveel gehandeld vanuit kostenbesparingen en te weinig vanuit de business. Iedere IT-infrastructuur kan een business enabler zijn, maar daarvoor moeten keuzes op de IT-afdeling wel gemaakt worden met de bedrijfsdoelstellingen voor ogen. Met enkel het denken in kostenbesparingen doen IT-afdelingen zichzelf, en daarmee ook de business, ernstig tekort.

Kiezen voor bedrijfsinnovatie

Er zijn een aantal belangrijke redenen om te kiezen voor een samenwerking met een externe partij in de vorm van managed services. Eén van de belangrijkste is het creëren van ruimte en slagkracht voor innovatie. Met de steeds verdergaande digitalisering is het essentieel dat IT-afdelingen snel en flexibel in kunnen spelen op de wensen en eisen vanuit de business. Echter, doordat de tijd van de IT-afdeling nog grotendeels opgeslokt wordt door de waan van de dag blijft dit een grote uitdaging. Een gevolg hiervan is het ontstaan van Shadow IT. Waar IT als bottleneck gezien wordt voor snelle vooruitgang, gaan medewerkers om de IT heen. Cloudoplossingen hebben het voor de business gemakkelijk gemaakt om met een creditcard in de hand zelf de beschikking te krijgen over een snelle oplossing. Vervolgens is het aan de IT-afdeling om zich hier continu op aan te passen en te proberen inzicht en controle te behouden. Een cruciale taak, want waar de medewerkers de oplossing ook vandaan halen, de IT-afdeling blijft eindverantwoordelijk. IT-afdelingen hebben de handen dus vol aan dagelijkse beheertaken. Om toch de digitalisatie binnen de organisatie te ondersteunen, hebben IT-afdelingen twee keuzes: opschalen of (gedeeltelijk) uitbesteden. Voor IT-afdelingen die dicht bij de core business zitten, kan opschalen uitkomst bieden. Als IT geen core business is, maar het bedrijf wel afhankelijk is van IT, bieden managed services uitkomst.

Complexiteit versus flexibiliteit

Niet alleen Shadow IT zorgt ervoor dat IT-afdelingen de controle dreigen te verliezen over de IT-infrastructuur. Ook de toenemende complexiteit werkt dit in de hand. IT-infrastructuren zijn vaak verspreid over meerdere locaties en/of datacenters, het applicatielandschap breidt in een snel tempo uit en er komen steeds meer aanvragen vanuit de business. Daarnaast vindt er een vergaande convergentie plaats tussen de verschillende componenten binnen de IT-infrastructuur, zoals storage, networking en compute. Dit vraagt om specialisten die over meer kennis beschikken dan bijvoorbeeld alleen storage. Met de business die vraagt om een IT-afdeling die snel schakelt en de toenemende complexiteit van de IT-infrastructuur, bevinden veel IT-afdelingen zich in een spagaat. De omstandigheden vragen om meer en hoogopgeleide specialisten, maar het is niet eenvoudig die te vinden. Daarnaast moet er ook tijd vrijkomen om niet alleen te reageren op vragen vanuit de business, maar ook creatief mee te denken en nieuwe initiatieven te ontplooien die de bedrijfsvoering ondersteunen.

Werven en investeren

Het voordeel van managed services boven outsourcing is controle. Specifieke taken worden uitbesteed, maar de eindverantwoordelijkheid ligt in eigen huis en er wordt nauw samengewerkt tussen de eigen IT-afdeling en de externe dienstverlener. Veel bedrijven worstelen met het werven van de juiste IT-specialisten. Denk bijvoorbeeld ook aan securityspecialisten. Zij maken vaak de keuze om bij een gespecialiseerd securitybedrijf te gaan werken, omdat daar meer mogelijkheden zijn om te sparren met andere specialisten en zich te ontwikkelen binnen hun zeer specifieke kennisgebied. Niet alleen is de juiste kennis niet altijd voorhanden, maar daarnaast is niet alle kennis dagelijks benodigd. Welke keuzes maak je dan als IT-afdeling? Eén datacenterspecialist is niet voldoende, denk aan vakantieperiodes, maar voor twee is er wellicht niet voldoende werk. Daarnaast is het voor bedrijven die internationaal opereren ook cruciaal dat de IT-dienstverlening 24/7 aangeboden wordt. Waar er voorheen wellicht toch voor gekozen werd om de dienstverlening met een minimale bezetting aan te bieden, is dat nu met het oog op de digitalisering vrijwel niet meer haalbaar. Het schaalvoordeel van een managed services dienstverlener kan hierin ondersteunen. Als IT-afdelingen hun positie binnen het bedrijf willen versterken, is het verstandig om de huidige taken nog eens tegen het licht te houden. Bepaal of u in staat bent snel op de business te reageren en of u het talent binnen uw IT-afdeling optimaal benut. Om de IT-infrastructuur daadwerkelijk als business enabler te laten fungeren, zijn kosten nooit het uitgangspunt. Het zijn de juiste mensen die de wensen en eisen van de business weten te vertalen naar de techniek. De de wensen en eisen van de business bepalen welke specialisten u op en voor uw IT-afdeling nodig heeft.